Adding the prefix “nák” to describe professions in Thai


นัก (nák) is used as a part of many words in Thai. It is a prefix that describes professions.

Even if you don’t know what the entire word containing นัก (nák) means, when you hear it you will know that it has something to do with a profession. If you know the word that comes after นัก (nák) then you will be able to guess the meaning!

For example: นักเรียน (nák rian). นักเรียน means student. เรียน (rian) means “to study”. So นัก (nák) + to study = student.

Contents
 1. Used with Verbs
  1. Structure
  2. Examples
 2. Used with nouns
  1. Structure
  2. Examples
 3. Used with music profession
  1. Structure
  2. Examples
 4. Used with sport profession
  1. Structure
 5. Further resources

Used with Verbs

Structure

⭐️ นัก (nák) + verb

Examples

Subject Combined with verb Meaning
นัก (nák) บิน (bin): to fly นักบิน (nák bin): Pilot
นัก (nák) แต่งเพลง (dtàeng pleng): to compose songs นักแต่งเพลง (nák dtàeng pleng): Song composer
นัก (nák) แสดง (sà-daeng): to show นักแสดง (nák sà-daeng): Actor
นัก (nák) ศึกษา (sèuk-săa): to study นักศึกษา (nák sèuk-săa): University student
นัก (nák) ฆ่า (kâa): to kill นักฆ่า (nák kâa): Assassin/killer
นัก (nák) ร้อง (róng): to sing นักร้อง (nák róng): Singer
นัก (nák) ท่องเที่ยว (tông tîieow): to travel นักท่องเที่ยว (nák tông tîieow) Tourist
นัก (nák) วิ่ง (wîng): to run นักวิ่ง (nák wîng): Runner

Used with nouns

Structure

⭐️ นัก (nák) + noun

Examples

Subject Combined with noun Meaning
นัก (nák) โทษ (tôht): Punishment นักโทษ (nák tôht): Prisoner
นัก (nák) ธุรกิจ (tú-rá gìt): Business นักธุรกิจ (nák tú-rá gìt): Businessman
นัก (nák) การเมือง (gaan meuuang): Politics นักการเมือง (nák gaan meuuang): Politician
นัก (nák) ข่าว (kàao): News นักข่าว (nák kàao): News reporter
นัก (nák) กฎหมาย (gòt măai): Law นักกฎหมาย (nák gòt măai): Lawer
นัก (nák) กลอน (glon): Poem นักกลอน (nák glon): Poet
นัก (nák) ดนตรี (don-dtree): Music นักดนตรี (nák don-dtree): Musician
นัก (nák) กีฬา (gee-laa): Sports นักกีฬา (nák gee-laa): Athlete

Used with music profession

Structure

⭐️ นัก (nák) + instrument

Examples

Subject instrument Meaning
นัก (nák) เปียโน (bpiia noh): Piano นักเปียโน (nák bpiia noh): Pianist
นัก (nák) กีต้า (gee dtâa): Guitar นักกีต้า (nák gee dtâa): Guitarist
นัก (nák) กลอง (glong): Drums นักกลอง (nák glong): Drummer

Used with sport profession

Structure

⭐️ นัก (nák) + sport name

Subject Sport Meaning
นัก (nák) มวย (muuay): Boxing นักมวย (nák muuay): Boxer
นัก (nák) มวยปล้ำ (muuay bplâm): Wrestling นักมวยปล้ำ (nák muuay bplâm): Wrestler
นัก (nák) เทควันโด (nák tay-kwan-doh): Taekwondo นักเทควันโด (nák tay-kwan-doh): Taekwondo athlete
นัก (nák) บาสเกตบอล (bâat-gèt-bon): Basketball นักบาสเกตบอล (nák bâat-gèt-bon): Basketball player
นัก (nák) เทนนิส (ten-nít): Tennis นักเทนนิส (nák ten-nít): Tennis player

Further resources