Asking for something in Thai with “kŏr”


When you want to ask for something or request something you can use ขอ (kŏr).

For example, you normally use ขอ (kŏr) when ordering food (like “can I get a glass of water?”).

You can also ask for permission to do something with ขอ (kŏr).

Contents
 1. Asking for something with ขอ (kŏr)
  1. Structure
  2. Explanation
 2. Asking for permission to do something with ขอ (kŏr)
  1. Structure
  2. Examples

Asking for something with ขอ (kŏr)

Structure

⭐️ ขอ (kŏr) + noun

Explanation

 • ขอเงิน 30 บาท kŏr ngern săam-sìp bàat ➜ Can I get 30 baht?
 • ขอแฮมเบอร์เกอร์ชีสกับโค๊ก 1 ขวด kŏr haem ber-gêr chêet gàp kóhk nèung kùuat ➜ Can I get a cheeseburger with 1 bottle of coke?
 • ขอน้ำ 1 แก้ว kŏr náam nèung gâew ➜ Can I get 1 glass of water?
 • ขอเบอร์มือถือ kŏr ber meu tĕu ➜ Can I get your phone number?
 • ลูกชอบขอขนม lôok chôp kŏr kà-nŏm ➜ My child likes to ask for snacks.
 • เพื่อนขอเงินฉัน pêuuan kŏr ngern chăn ➜ My friend asks me for money.

Asking for permission to do something with ขอ (kŏr)

ขอ (kŏr) can also be combined with verbs to create a feeling of “may I?” or “let me…” in English.

It comes from ขออนุญาติ (kŏr à-nú yâat) meaning “to ask for permission”.

ขออนุญาติ (kŏr à-nú yâat) is used when you want to really specify asking for permission and/or to be extra polite.

Structure

⭐️ ขอ (kŏr) … verb

Examples

 • ขอ(อนุญาติ)ไปห้องน้ำ kŏr (à-nú yâat) bpai hông náam ➜ May I go to the bathroom? / Can I get permission to go to the bathroom?
 • ขอกินเนื้อในตู้เย็น kŏr gin néuua nai dtôo yen ➜ May I eat the meat in the fridge?
 • ขอทำงานบนเตียง kŏr tam ngaan bon dtiiang ➜ Let me work from bed.
 • ขอเล่นเกมส์ 2 ชั่วโมงก่อนนอน kŏr lên gem sŏng chûua mohng gòn non ➜ Let me play games 2 hours before sleep.
 • ฉันขอหัวหน้าเลิกงานเร็ววันนี้ chăn kŏr hŭua nâa lêrk ngaan reo wan née ➜ I asked for permission from my boss to leave work early today.
 • ขอลางานไปพักผ่อนกับครอบครัว kŏr laa ngaan bpai pák pòn gàp krôp kruua ➜ May I get time off to relax with family?
 • ขอไปกับคุณได้ไหม kŏr bpai gàp kun dâai măi ➜ May I go with you?
 • ขอดูรองเท้าของคุณได้ไหม kŏr doo rong táo kŏng kun dâai măi ➜ Can I see your shoes?