Asking “what about” in Thai using “lâ”


The pattern แล้ว…ล่ะ (láew…lâ) is equivalent to “and what about…?”. For example, “what about you?”.

You can omit the แล้ว (láew) and the meaning stays the same.

Look at the examples below to understand more.

Contents
 1. Structure
 2. Examples

Structure

⭐️ แล้ว (láew)…ล่ะ (lâ)

Putting แล้ว (láew) is optional. Using แล้ว (láew) is kinda of like saying “and what about you?” vs just “what about you?”. The word แล้ว (láew) gives the feeling of the “and” in this pattern.

Examples

 • แล้วคุณล่ะ láew kun ➜ And what about you?
 • แล้วคุณทอมล่ะ láew kun tom ➜ And what about Tom?
 • คุณล่ะ ชื่ออะไร kun chêu à-rai ➜ You? Whats your name?
 • A) ประเทศไทยร้อน B) แล้วประเทศเนปาลล่ะ ร้อนไหม A) bprà-têt tai rón B) láew bprà-têt nay-bpaan · rón măi ➜ A) Thailand is hot B) And what about Nepal, is it hot?
 • A) เกมส์นี้สนุก B) แล้วเกมส์นั้นล่ะ A) gem née sà-nùk B) láew gem nán ➜ A) This game is fun. B) And what about that game?
 • A) ตุ๊กตาหมีน่ารัก B) ตุ๊กตาลิงล่ะ A) dtúk-gà-dtaa mĕe nâa rák B) dtúk-gà-dtaa ling ➜ A) Teddy bears are cute. B) What about monkey dolls?
 • A) โค้กอร่อย B) แล้วเป๊ปซี่ล่ะ อร่อยไหม A) kóhk à-ròi B) láew bpép-sêe à-ròi măi ➜ A) Coke is delicious. B) What about Pepsi? Is it delicious?
 • A) ภาษาไทยยากไหม B) ยาก แล้วภาษาอังกฤษล่ะ A) paa-săa tai yâak măi B) yâak láew paa-săa ang-grìt ➜ A) Is Thai hard? B) It's hard. And what about English?
 • A) พ่ออยู่ประเทศไทย B) แล้วแม่ล่ะ อยู่ที่ไหน A) pôr yòo bprà-têt tai B) láew mâe yòo têe năi ➜ A) My dad lives in Thailand B) And your mom? Where does she live?
 • A) น้องชายทำงานเป็นเชฟ B) แล้วน้องสาวล่ะ A) nóng chaai tam ngaan bpen chêf B) láew nóng săao ➜ A) My younger brother works as a chef B) And what about your younger sister?
 • A) อยากซื้อกางเกงใหม่ B) แล้วเสื้อล่ะ จะซื้อใหม่หรือเปล่า A) yàak séu gaang-geng mài B) láew sêuua jà séu mài rĕu bplào ➜ A) I want to buy new pants. B) And what about shirts? Will you buy new ones or not?