Basic Sentence order in Thai


In its most basic form, Thai sentence structure follows the Subject-Verb-Object (SVO) order, similar to English.

For example, “I eat food” would be structured the same way in Thai “I (ฉัน/chăn) + eat (กิน/gin) + food (อาหาร/aa-hăan).”

Contents
 1. Subject-Verb
  1. Structure
  2. Examples
 2. Subject-Verb-Object
  1. Structure
  2. Examples
 3. Further resources

Subject-Verb

Structure

You can form a very simple sentence with just a subject and a verb.

⭐️ subject + verb

Examples

Subject Verb English
ฉัน (chăn) กิน (gin) I eat.
พวกเขา (pûuak kăo) ดื่ม (dèum) They drink.
เด็ก (dèk) ไป (bpai) Children go.
ใคร (krai) เรียน (riian) Who studies?
ใคร (krai) อยากไป (yàak bpai) Who wants to go?
ผม (pŏm) อ่าน (àan) I read.
คุณ (kun) ดู (doo) You look.
น้องชาย (nóng chaai) รัก (rák) Younger brother loves.

Subject-Verb-Object

Structure

You can also add an object to make the sentence longer.

⭐️ subject + verb + object

Examples

Subject Verb Object Translation
ฉัน (chăn) กิน (gin) อาหาร (aa-hăan) I eat food.
พวกเขา (pûuak kăo) ดื่ม (dèum) น้ำ (náam) They drink water.
เด็ก (dèk) เล่น (lên) เกมส์ (gem) Children play games.
ใคร (krai) เรียน (riian) ภาษาไทย (paa-săa tai) Who studies Thai?
ใคร (krai) อยากปลูก (yàak bplòok) ต้นไม้ (dtôn mái) Who wants to plant trees?
ผม (pŏm) อ่าน (àan) หนังสือ (năng-sĕu) I read books.
คุณ (kun) ดู (doo) ทีวี (tee wee) You watch TV.
น้องชาย (nóng chaai) รัก (rák) แม่ (mâe) Younger brother loves mom.

Further resources