Expressing “also” in Thai using “gôr”


The word ก็ (gôr) is used in many Thai grammar patterns but the most common meaning of ก็ (gôr) is “also”.

For example, “I also like him”, “I also know”.

Remember that a subject always has to precede the word ก็ (gôr).

Contents
 1. Structure
 2. Examples
 3. Expressing “also…as well” in Thai
  1. Structure
  2. Examples
 4. Further resources

Structure

⭐️ subject + ก็ (gôr)…

Important: You can’t end a sentence with ก็ (gôr). ก็ (gôr) has to be followed by something.

Examples

 • ถ้าคุณไปฉันก็ไป tâa kun bpai chăn gôr bpai ➜ If you go, I'll also go.
 • ถ้าลูกเจ็บพ่อแม่ก็เจ็บ tâa lôok jèp pôr mâe gôr jèp ➜ If the child is hurt, the parents are also hurt.
 • ถ้าวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฝนก็จะตก tâa wan née fŏn dtòk prûng-née fŏn gôr jà dtòk ➜ If it rains today, tomorrow it will also rain.
 • ถ้าพ่อเป็นคนดี ลูกก็จะเป็นคนดี tâa pôr bpen kon dee · lôok gôr jà bpen kon dee ➜ If the dad is a good person, the child will also be a good person.
 • ผมอ่านภาษาไทยเร็วมาก เขียนก็เร็ว พูดก็เร็ว pŏm àan paa-săa tai reo mâak · kĭian gôr reo · pôot gôr reo ➜ I read Thai very quickly, also write quickly, and also speak quickly.
 • A) ฉันชอบกินแอปเปิ้ล B) ฉันก็ชอบกิน A) chăn chôp gin àep-bpêrn B) chăn gôr chôp gin ➜ A) I like to eat apples. B) I also like to eat.
 • A) ฉันไม่เข้าใจคำนี้ B) ฉันก็ไม่เข้าใจ A) chăn mâi kâo jai kam née B) chăn gôr mâi kâo jai ➜ A) I don't understand this word. B) I also don't understand.
 • A) ฉันอยากเล่นเกมส์ B) ฉันก็อยากเล่นเกมส์ A) chăn yàak lên gem B) chăn gôr yàak lên gem ➜ A) I want to play games B) I also want to play games.
 • A) ฉันอยู่กรุงเทพ B) ฉันก็อยู่กรุงเทพ A) chăn yòo grung têp B) chăn gôr yòo grung têp ➜ A) I live in Bangkok. B) I also live in Bangkok.
 • A) ฉันมีพี่สาว B) ฉันก็มีพี่สาว A) chăn mee pêe săao B) chăn gôr mee pêe săao ➜ A) I have an older sister. B) I also have an older sister.
 • A) ภาษาไทยง่าย B) ภาษาอังกฤษก็ง่าย A) paa-săa tai ngâai B) paa-săa ang-grìt gôr ngâai ➜ A) Thai is easy. B) English is also easy.
 • A) บ้านนี้เล็ก B) บ้านนั้นก็เล็ก A) bâan née lék B) bâan nán gôr lék ➜ A) This house is small. B) That house is also small.

Expressing “also…as well” in Thai

Another common way to express “also” is ก็…เหมือนกัน (gôr…mĕuuan gan).

เหมือน (mĕuuan) means “same”. กัน (gan) means “each other”. So เหมือนกัน (mĕuuan gan) literally means “same with each other”.

A good translation of ก็…เหมือนกัน (gôr…mĕuuan gan ) is “also…as well”.

Structure

⭐️ subject + ก็ (gôr) …เหมือนกัน (mĕuuan gan)

Examples

 • ถ้าคุณไป ฉันก็ไปเหมือนกัน tâa kun bpai chăn gôr bpai mĕuuan gan ➜ If you go, I'll also go as well.
 • ถ้าลูกเจ็บพ่อแม่ก็เจ็บเหมือนกัน tâa lôok jèp pôr mâe gôr jèp mĕuuan gan ➜ If the child is hurt, the parents are also hurt as well.
 • ถ้าวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฝนก็จะตกเหมือนกัน tâa wan née fŏn dtòk prûng-née fŏn gôr jà dtòk mĕuuan gan ➜ If it rains today, tomorrow it will also rain as well.
 • A) ฉันรู้คำตอบ B) ผมก็รู้เหมือนกัน A) chăn róo kam dtòp B) pŏm gôr róo mĕuuan gan ➜ A) I know the answer B) I also know as well
 • A) เรียนภาษาไทยสนุก B) เรียนภาษาอังกฤษก็สนุกเหมือนกัน A) riian paa-săa tai sà-nùk B) riian paa-săa ang-grìt gôr sà-nùk mĕuuan gan ➜ A) Studying Thai is fun. B) Studying English is also fun as well.
 • A) คนไทยใจดี B) คนญี่ปุ่นก็ใจดีเหมือนกัน A) kon tai jai dee B) kon yêe-bpùn gôr jai dee mĕuuan gan ➜ A) Thais are kind B) Japanese are also kind as well.
 • A) ฉันชอบกินแอปเปิ้ล B) ฉันก็ชอบกินเหมือนกัน A) chăn chôp gin àep-bpêrn B) chăn gôr chôp gin mĕuuan gan ➜ A) I like to eat apples. B) I also like to eat as well.
 • A) ฉันไม่เข้าใจคำนี้ B) ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน A) chăn mâi kâo jai kam née B) chăn gôr mâi kâo jai mĕuuan gan ➜ A) I don't understand this word. B) I also don't understand as well.
 • A) ฉันอยากเล่นเกมส์ B) ฉันก็อยากเล่นเกมส์เหมือนกัน A) chăn yàak lên gem B) chăn gôr yàak lên gem mĕuuan gan ➜ A) I want to play games. B) I also want to play games as well.
 • A)ฉันมีพี่สาว B) ฉันก็มีพี่สาวเหมือนกัน A) chăn mee pêe săao B) chăn gôr mee pêe săao mĕuuan gan ➜ A) I have an older sister. B) I also have an older sister as well.
 • A) ภาษาไทยง่าย B) ภาษาอังกฤษก็ง่ายเหมือนกัน A) paa-săa tai ngâai B) paa-săa ang-grìt gôr ngâai mĕuuan gan ➜ A) Thai is easy. B) English is also easy as well.
 • A) บ้านนี้เล็ก B) บ้านนั้นก็เล็กเหมือนกัน A) bâan née lék B) bâan nán gôr lék mĕuuan gan ➜ A) This house is small. B) That house is also small as well.

Further resources