Posessive in Thai with “kŏng”


In English, the posessive pronouns (my, your, his, her, their, our, whose) or apostrophes (’s) are used to express what belongs to someone (my bag, your bag, his bag, Grace’s bag, etc.).

In Thai there are two ways to express posessive.

Contents
 1. Using ของ (kŏng)
  1. Structure
  2. Examples
 2. Not using ของ (kŏng)
  1. Structure
  2. Examples
 3. Further resources

Using ของ (kŏng)

ของ (kŏng) is like the English word “of”.

So for example: “my mom” in Thai is literally “mom of me” แม่ของฉัน (mâe kŏng chăn).

Structure

⭐️ things someone possesses + ของ (kŏng) + subject

Examples

 • แม่ของฉัน mâe kŏng chăn ➜ My mom.
 • ครูของเรา kroo kŏng rao ➜ Our teacher.
 • รถของครูของฉัน rót kŏng kroo kŏng chăn ➜ My teacher’s car. 👉 literally: car of teacher of me
 • นี่คือบ้านของพ่อ nêe keu bâan kŏng pôr ➜ This is my dad’s house.
 • งานของพ่อฉันไม่มั่นคง ngaan kŏng pôr chăn mâi mân kong ➜ My dad’s work is not stable.
 • ชีวิตของเด็กๆอยู่ในมือของคุณ chee-wít kŏng dèk dèk yòo nai meu kŏng kun ➜ The children's lives are in your hands.
 • มือถือของฉันอยู่ไหน meu tĕu kŏng chăn yòo năi ➜ Where is my phone?
 • ปากกานี้ของใคร bpàak gaa née kŏng krai ➜ Whose pen is this? 👉 literally: this pen of who
 • วันนี้เป็นวันเกิดของพี่ชายของแม่ฉัน wan née bpen wan gèrt kŏng pêe chaai kŏng mâe chăn ➜ Today is my mom’s older brother’s birthday.
 • เพื่อนของน้องชายของเพื่อนสนิทของฉันเสียชีวิต pêuuan kŏng nóng chaai kŏng pêuuan sà-nìt kŏng chăn sĭia chee-wít ➜ My best friend's younger brother's friend died.

Not using ของ (kŏng)

Many times Thai people reserve ของ (kŏng) for long sentences especially when the sentence might get confusing.

When the sentence is short, you can just cut out the word ของ (kŏng). For example “my mom” is more commonly said as แม่ฉัน (mâe chăn) (literally: “mom me”) rather than แม่ของฉัน (mâe kŏng chăn) (literally: “mom of me”).

Structure

⭐️ things someone possesses + subject

Examples

 • แม่ฉัน mâe chăn ➜ My mom.
 • แม่ฉันเป็นคนไทย mâe chăn bpen kon tai ➜ My mom is Thai.
 • ลูกฉันประสบความสำเร็จ lôok chăn bprà-sòp kwaam săm-rèt ➜ My child is successful.
 • ทำไมเพื่อนคุณไม่มา tam-mai pêuuan kun mâi maa ➜ Why didn’t your friend come?
 • น้องชายเขาติดยา nóng chaai kăo dtìt yaa ➜ His younger brother is addicted to drugs.
 • หมาคุณกัดแมวผม măa kun gàt maew pŏm ➜ Your dog bit my cat.
 • มือถือคุณอยู่ไหน meu tĕu kun yòo năi ➜ Where is your phone?
 • บ้านฉันเล็กมาก bâan chăn lék mâak ➜ My house is very small.
 • นกคุณน่ารักจังเลย nók kun nâa rák jang loiie ➜ Your bird is so cute.
 • ตาใครแล้ว dtaa krai láew ➜ Whose turn is it already?

Further resources