Expressing “right?” as a question in Thai with “châi măi”


ใช่ไหม (châi măi) is the equivalent of “…, right?” in English.

Contents
 1. Structure
 2. Examples

Structure

⭐️ …ใช่ไหม (châi măi)

Look at the examples below to see how Thai people use this question word.

Examples

 • มันจริงใช่ไหม man jing châi măi ➜ It's real, right?
 • คุณเป็นคนไทยใช่ไหม kun bpen kon tai châi măi ➜ You are Thai, right?
 • คุณชอบภาษาไทยใช่ไหม kun chôp paa-săa tai châi măi ➜ You like Thai language, right?
 • วันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหม wan née bpen wan jan châi măi ➜ Today is Monday, right?
 • คุณไม่ชอบทำงานออฟฟิสใช่ไหม kun mâi chôp tam ngaan òf-fít châi măi ➜ You don't like office work, right?
 • หมาของคุณเป็นพันธุ์ชิสุใช่ไหม măa kŏng kun bpen pan chí-sù châi măi ➜ Your dog is shih tzu breed, right?
 • ชอบดูหนังใช่ไหม chôp doo năng châi măi ➜ You like watching movies, right?
 • มีเงินพอใช่ไหม mee ngern por châi măi ➜ You have enough money, right?
 • ดื่มน้ำประปาไม่มีปัญหาใช่ไหม dèum náam bprà-bpaa mâi mee bpan-hăa châi măi ➜ There is no problem drinking tap water, right?
 • คุณเป็นคนทำใช่ไหม kun bpen kon tam châi măi ➜ You are the person who did it, right?
 • เก้าอี้พังแล้วใช่ไหม gâo-êe pang láew châi măi ➜ The chair broke already, right?