Present continuous tense in Thai


The present continuous “-ing” tense explains what is going on at the very moment (i.e., I’m playing basketball, I’m watching TV, etc).

There are 3 ways to express the present continuous ( “-ing” tense) in Thai.

Important: The three ways listed below are basically interchangeable.

 1. กำลัง (gam-lang)…อยู่ (yòo). This one adds a little more emphasis than the other two ways.
 2. กำลัง (gam-lang)…
 3. …อยู่ (yòo)
Contents
 1. Present continuous tense with กำลัง (gam-lang)…อยู่ (yòo)
  1. Structure
  2. Examples
 2. Present continuous tense with กำลัง (gam-lang)…
  1. Structure
  2. Examples
 3. Present continuous tense with …อยู่ (yòo)
  1. Structure
  2. Examples

Present continuous tense with กำลัง (gam-lang)…อยู่ (yòo)

Structure

⭐️ กำลัง (gam-lang) + verb …อยู่ (yòo)

Examples

 • คุณกำลังทำอะไรอยู่ kun gam-lang tam à-rai yòo ➜ What are you doing?
 • ฉันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ chăn gam-lang kui toh-rá-sàp yòo ➜ I’m talking on the phone.
 • เขากำลังดูหนังอยู่ kăo gam-lang doo năng yòo ➜ He is watching a movie.
 • แม่กำลังมองหน้าแฟนฉันอยู่ mâe gam-lang mong nâa faen chăn yòo ➜ Mom is looking at my bf/gf’s face.
 • พ่อกำลังวางแผนอยู่ pôr gam-lang waang păen yòo ➜ Dad is planning.

Present continuous tense with กำลัง (gam-lang)…

Structure

⭐️ กำลัง (gam-lang) + verb…

Examples

 • คุณกำลังทำอะไร kun gam-lang tam à-rai ➜ What are you doing?
 • ฉันกำลังกิน chăn gam-lang gin ➜ I’m eating.
 • เขากำลังกินอาหารไทย kăo gam-lang gin aa-hăan tai ➜ He is eating Thai food.
 • เรากำลังกระโดด rao gam-lang grà-dòht ➜ We are jumping.
 • ครูกำลังพยายามเข้าใจเขา kroo gam-lang pá-yaa-yaam kâo jai kăo ➜ The teacher is trying to undersatnd him.

Present continuous tense with …อยู่ (yòo)

Structure

⭐️ …อยู่ (yòo)

Examples

 • คุณทำอะไรอยู่ kun tam à-rai yòo ➜ What are you doing?
 • ฉันกินอยู่ chăn gin yòo ➜ I’m eating.
 • เรากระโดดอยู่ rao grà-dòht yòo ➜ We are jumping.
 • ใครชนะอยู่ krai chá-ná yòo ➜ Who is winning?
 • แม่ทำอาหารอยู่ mâe tam aa-hăan yòo ➜ Mom is cooking.
 • เด็กๆเล่นทรายอยู่ dèk dèk lên saai yòo ➜ The kids are playing with sand.