Saying “because” in Thai with “prór”


The word เพราะ (prór) means “because” or “because of”.

เพราะ (prór) is interchangeable with เพราะว่า (prór wâa). However, with เพราะว่า (prór wâa), sometimes a longer explanation is expected. To play it safe, you can always say เพราะ (prór) for “because”.

Contents
 1. Structure
 2. Examples
 3. Further resources

Structure

⭐️ clause 1 + เพราะ (prór) + clause 2

Examples

 • Q) คุณกินยาทำไม A)ฉันกินเพราะหมอสั่ง Q) kun gin yaa tam-mai A) chăn gin prór mŏr sàng ➜ Q) Why do you take this medicine? A) Because the doctor ordered me.
 • Q) พ่อคุณทำงานนี้เพราะอะไร A)เพราะว่าพ่อต้องหาเงิน Q) pôr kun tam ngaan née prór à-rai A) prór wâa pôr dtông hăa ngern 👉 "prór à-rai" literally means "because of what". ➜ Q) Why does your dad do this job? A) Because he has to earn money.
 • แฟนย้ายมาที่นี่เพราะฉัน faen yáai maa têe nêe prór chăn 👉 You can’t say "prór wâa" here because after "prór wâa" we expect a longer explanation ➜ My boyfriend moved here because of me.
 • แฟนย้ายมาที่นี่เพราะว่าฉันอยากอยู่ที่นี่ faen yáai maa têe nêe prór wâa chăn yàak yòo têe nêe 👉 you can exchange "prór" with "prór wâa" in this sentence ➜ My boyfriend moved here because I want to live here.
 • ฉันทำเพราะฉันชอบ chăn tam prór chăn chôp ➜ I do it because I like it.
 • เขาทำเพราะรัก kăo tam prór rák ➜ He did it because of love.
 • เราเรียนภาษาไทยเพราะว่าอยากอยู่ประเทศไทย rao riian paa-săa tai prór wâa yàak yòo bprà-têt tai ➜ We learn Thai because we want to live in Thailand.
 • พวกเรามาที่นี่บ่อยเพราะชอบบรรยากาศ pûuak rao maa têe nêe bòi prór chôp ban-yaa-gàat ➜ We come here often because we like the atmosphere.
 • เขาไม่มาเพราะว่าเมียไม่ให้ kăo mâi maa prór wâa miia mâi hâi ➜ He didn’t come because his wife didn’t allow it.
 • มันกินเพราะหิว man gin prór hĭw ➜ It eats because it is hungry.
 • พวกเขาทำงานที่นี่เพราะว่าไม่มีทางเลือก pûuak kăo tam ngaan têe nêe prór wâa mâi mee taang lêuuak ➜ They work here because they don’t have a choice.
 • พ่อเครียดเพราะว่าแอร์เสีย pôr krîiat prór wâa ae sĭia ➜ Dad is stressed because the aircon is broken.
 • สามีฉันอยากอยู่กรุงเทพเพราะว่าชอบเพื่อนๆที่นี่ săa-mee chăn yàak yòo grung têp prór wâa chôp pêuuan pêuuan têe nêe ➜ My husband wants to live in Bangkok because he likes friends here.

Further resources