Saying “but” in Thai with “dtàe”


แต่ (dtàe) and แต่ว่า (dtàe wâa) mean “but”.

Both words are completely intechangable.

Contents
 1. Structure
 2. Examples
 3. Further resources

Structure

⭐️ clause 1 + แต่ (dtàe) + clause 2

You can always switch between แต่ (dtàe) and แต่ว่า (dtàe wâa) and the meaning remains the same.

Examples

 • ไม่ชอบแต่ต้องทำ mâi chôp dtàe dtông tam ➜ I don’t like to do it but I must do.
 • ไม่อยากแต่ต้องกิน mâi yàak dtàe dtông gin ➜ I don't want to but I must eat.
 • ไม่เข้าใจแต่ไม่อยากถาม mâi kâo jai dtàe mâi yàak tăam ➜ I don't understand but I don't want to ask.
 • ฉันชอบภาษาไทยแต่ฉันพูดไม่เก่ง chăn chôp paa-săa tai dtàe chăn pôot mâi gèng ➜ I like the Thai language but I don't speak well.
 • เขาอยากเรียนต่อป.โทแต่ว่าไม่มีเวลา kăo yàak riian dtò bpor toh dtàe wâa mâi mee way-laa ➜ He wants to continue on to a master's degree but he doesn’t have time.
 • อ่านภาษาไทยยากแต่ว่าพูดภาษาไทยง่าย àan paa-săa tai yâak dtàe wâa pôot paa-săa tai ngâai ➜ Reading Thai is hard but speaking is easy.
 • ฉันทำอาหารไม่เก่งแต่กินเก่ง chăn tam aa-hăan mâi gèng dtàe gin gèng ➜ I’m not good at cooking but good at eating.
 • พี่ไม่สวยแต่น้องสวย pêe mâi sŭuay dtàe nóng sŭuay ➜ The older sister is not beautiful but the younger sister is beautiful.
 • ยี่ห้อนี้แพงแต่ทน yêe-hôr née paeng dtàe ton ➜ This brand is expensive but it’s durable.
 • เขาอยากซื้อแต่ไม่รู้ซื้อที่ไหน kăo yàak séu dtàe mâi róo séu têe năi ➜ He wants to buy but doesn’t know where to buy.

Further resources