Saying “with” in Thai using “gàp”


The word กับ (gàp) simply means “with”.

For example, “with you”, “with him”, “talk with”, “play with”.

Contents
 1. Structure
 2. Examples
 3. Further resources

Structure

⭐️ … กับ (gàp) …

Examples

 • ฉันทำงานกับเพื่อนร่วมงาน chăn tam ngaan gàp pêuuan rûuam ngaan ➜ I work with colleagues.
 • คุณคุยกับใคร kun kui gàp krai ➜ Who are you talking with?
 • รุ่นน้องซ้อมดนตรีกับรุ่นพี่ rûn nóng sóm don-dtree gàp rûn pêe ➜ The juniors practice music with the seniors.
 • หัวหน้าทำกิจกรรมกับลูกน้อง hŭua nâa tam gìt-jà-gam gàp lôok nóng ➜ The boss did activities with the subordinates.
 • ฉันไปดูหนังกับเพื่อนๆ chăn bpai doo năng gàp pêuuan pêuuan ➜ I went to see movies with my friends.
 • ฉันเล่นกีต้ากับวง chăn lên gee-dtâa gàp wong ➜ I play music with a band.
 • ภรรยากินข้าวกับสามี pan-rá-yaa gin kâao gàp săa-mee ➜ The wife eats food with the husband.
 • ครูอยากคุยกับพ่อแม่เด็ก kroo yàak kui gàp pôr mâe dèk ➜ The teacher wants to talk with the kid's parents.
 • อย่าทะเลาะกับเด็กเลย yàa tá-lór gàp dèk loiie ➜ Don't argue with children!

Further resources