Asking questions in Thai with “rĕu bplào”


หรือเปล่า (rĕu bplào) is literally “or not?”.

หรือเปล่า (rĕu bplào) is used interchangeably with ไหม (măi) to turn statements into questions. It is not used interchangeably when ไหม (măi) is used to give a feeling of “would you like to…?”.

In spoken Thai, หรือเปล่า (rĕu bplào) is often shortened and pronounced as ปะ (bpà).

Contents
 1. Structure
 2. Examples

Structure

⭐️ …หรือเปล่า (rĕu bplào)

The หรือเปล่า (rĕu bplào) in all of these examples below can be replaced with ไหม (măi).

Examples

 • คุณชอบเรียนภาษาหรือเปล่า kun chôp riian paa-săa rĕu bplào ➜ Do you like studying languages? 👉literally: you like studying languages or not?
 • คุณอยากไปด้วยกันหรือเปล่า kun yàak bpai dûuay gan rĕu bplào ➜ Do you want to go together? 👉literally: you want go together or not?
 • อาหารไทยอร่อยหรือเปล่า aa-hăan tai à-ròi rĕu bplào ➜ Is Thai food delicious?
 • อากาศประเทศคุณร้อนหรือเปล่า aa-gàat bprà-têt kun rón rĕu bplào ➜ Is the weather in your country hot or not?
 • คุณเข้าใจหรือเปล่า kun kâo jai rĕu bplào ➜ Do you understand or not?
 • คุณเข้าใจหรือเปล่าว่าทำไมครูโกรธ kun kâo jai rĕu bplào wâa tam-mai kroo gròht ➜ Do you understand why the teacher is mad?
 • คุณรู้หรือเปล่าว่าปลาวาฬตัวใหญ่กว่าช้าง kun róo rĕu bplào wâa bplaa waan dtuua yài gwàa cháang ➜ Did you know (or not) that whales are bigger than elephants?
 • คุณอยากรู้หรือเปล่าว่าใครให้ของขวัญคุณ kun yàak róo rĕu bplào wâa krai hâi kŏng kwăn kun ➜ Do you want to know or not who gave you the gift?
 • คุณมีเงินหรือเปล่า kun mee ngern rĕu bplào ➜ Do you have money or not?
 • มีเงินปะ mee ngern bpà 👉 many times,"rĕu bplào" is shortened to "bpà" ➜ Do you have money?