Saying “and” in Thai using ‘gàp’


Other than meaning “with”, the word กับ (gàp) also means “and”.

Another Thai word that means “and” is และ (láe). However, the most commonly used word for “and” is กับ (gàp).

Contents
 1. Structure
 2. Examples
 3. Further resources

Structure

⭐️ noun 1 + กับ (gàp) + noun 2

When the pattern is the one above, กับ (gàp) means “and”.

Examples

 • มาลีกับพรทิพย์จับมือกันเดิน maa-lee gàp pon-típ jàp meu gan dern ➜ Malee and Porntip walk holding hands.
 • พ่อกับแม่ทะเลาะกันตลอดเวลา pôr gàp mâe tá-lór gan dtà-lòt way-laa ➜ Dad and mom argue with each other all the time.
 • ฉันมีมอเตอร์ไซกับรถยนต์ chăn mee mor-dtêr sai gàp rót yon ➜ I have a motorcycle and a car.
 • กินแค่ข้าวกับน้ำ gin kâe kâao gàp náam ➜ Eat only rice and water.
 • ใช้ส้อมกับตะเกียบกินอาหาร chái sôm gàp dtà-gìiap gin aa hăan ➜ Use fork and chopsticks to eat food.
 • ทุกคนต้องมีมือถือกับคอมพิวเตอร์ túk kon dtông mee meu tĕu gàp kom-piw-dtêr ➜ Everyone needs to have a phone and a computer.
 • แม่กับลูกเป็นเหมือนเพื่อน mâe gàp lôok bpen mĕuuan pêuuan ➜ The mom and her kid are like friends.
 • ฉันเล่นแค่เปียโนกับกีต้า chăn lên kâe bpiia noh gàp gee dtâa ➜ I play only piano and guitar.
 • ประเทศไทยกับประเทศลาวเป็นพี่น้องกัน bprà-têt tai gàp bprà-têt laao bpen pêe nóng gan ➜ Thailand and Laos are siblings.
 • อยากซื้อเก้าอี้กับโต๊ะนี้ yàak séu gâo-êe gàp dtó née ➜ I want to buy this chair and table.
 • ใส่เสื้อกับกางเกงขายาว sài sêuua gàp gaang-geng kăa yaao ➜ Wear a shirt and long pants.

Further resources