Past/Present/Future tense in Thai using time words


Unlike in English, Thai tenses are based on the context.

This means that the words that tell time (such as ‘yesterday’, ‘today’, ‘tomorrow’, ‘in the morning’, ‘next year’, ‘5 years ago’, ‘already’ etc.) are crucial to help determine when something happened.

There is no specific conjugation that makes a sentence past tense, present tense, or future tense.

This means that the word “to eat” กิน (gin) will always remain as “gin”, it won’t ever change unlike English where “eat” becomes “ate” for past tense.

Contents
 1. Past tense
  1. Examples
 2. Present tenses
  1. Examples
 3. Future tenses
  1. Examples
 4. Further resources

Past tense

The useful words that can be used to show what happened in the past are highlighted in the examples (words like “yesterday”, “last night”, “in the past”, “already”). The word “already” แล้ว (láew) is often used to indicate something already happened.

As you will see, the verbs in Thai don’t change their form. The only way to tell something happened is by the time words.

Examples

 • กินอาหารแล้ว gin aa-hăan láew ➜ I ate food already.
 • เมื่อวานฉันกินผัดไทย mêuua waan chăn gin pàt tai Yesterday I ate Pad Thai.
 • พวกคุณกินอะไรเมื่อคืน pûuak kun gin à-rai mêuua keun ➜ What did you guys eat last night?
 • เมื่อก่อนเขาทำงานอะไร mêuua gòn kăo tam ngaan à-rai ➜ What job did he do in the past?
 • 10 ปีก่อนผมอยู่ที่อเมริกา sìp bpee gòn pŏm yòo têe à-may-rí-gaa 10 years ago I lived in America.
 • ตอนเด็กๆผมไม่ชอบกินผัก dton dèk dèk pŏm mâi chôp gin pàk When I was young I didn’t like to eat vegetables.
 • เมื่อกี้ผมเห็นแล้ว mêuua-gêe pŏm hĕn láew Just a while ago I saw it already.
 • ปู่ผมเกิดก่อนสงครามโลก bpòo pŏm gèrt gòn sŏng-kraam lôhk ➜ My grandfather (dad side) was born before the world war.
 • ย่าย้ายมาประเทศไทยปี 1992 yâa yáai maa bprà-têt tai bpee nèung-gâo-gâo-sŏng ➜ My grandmother(dad side) moved to Thailand in 1992.
 • ตอนนั้นน้องชายฉันไม่ชอบงานออฟฟิส dton-nán nóng chaai chăn mâi chôp ngaan office At that time my younger brother didn't like office work.
 • 2 ปีก่อนคุณได้ของขวัญวันเกิดอะไร sŏng bpee gòn kun dâai kŏng kwăn wan gèrt à-rai 2 years ago, what birthday gift did you get?
 • ตอนนั้นนักเรียนกลัวไหม dton-nán nák riian gluua măi At that time, was the student afraid?

Present tenses

For the present tense, the context tells all. When there’s no time word to clarify, most sentences can mean past or present or future.

For example, ไปที่นั่นทำไม (bpai têe nân tam-mai) can mean “why did you go there?”, “why do you go there?”, “why will you go there?”. Everything depends on the context.

The only present tense that has a grammar/pattern is the present continuous tense (-ing tense).

Examples

 • ตอนนี้กี่โมง dton-née gèe mohng ➜ What time is it now?
 • ใครอยากกินอาหารไทย krai yàak gin aa-hăan tai ➜ Who wants to eat Thai food?
 • มาที่นี่เดี๋ยวนี้ maa têe nêe dĭieow née ➜ Come here, right now!
 • ไปที่นั่นทำไม bpai têe nân tam-mai ➜ Why do you go there?
 • อยากเรียนอะไร yàak riian à-rai ➜ What do you want to learn?
 • โทรหาตำรวจเลย toh hăa dtam-rùuat loiie ➜ Call the police right away
 • รอฉันแป็บนึงได้ไหม ror chăn bpàep neung dâai măi ➜ Can you wait for me for just a while?

Future tenses

The future tense in Thai is also based on the context.

It’s important to look at the time words. There’s also a word that is equivalent to “will” in English which is จะ (jà).

Important: It’s important to know that จะ (jà) is not always necessary to create future tense, looking at the context is more important.

Examples

The จะ (jà) in parenthesis in the following examples are optional because in those sentences there are already time words.

 • (จะ)ไปไหนพรุ่งนี้ (jà) bpai năi prûng-née ➜ Where are you going tomorrow?
 • ปีหน้า(จะ)อยู่ที่ประเทศไทยหรือเปล่า bpee nâa (jà) yòo têe bprà-têt tai rĕu bplào ➜ Do you want to live in Thailand next year?
 • อาทิตย์หน้า(จะ)เจอกันกี่โมง aa-tít nâa (jà) jer gan gèe mohng Next week, what time do you want to meet each other?
 • เดือนหน้าอยาก(จะ)ไปเที่ยวที่ไหน deuuan nâa yàak (jà) bpai tîieow têe năi Next month where do you want to travel to?
 • ในอนาคตฉันอยาก(จะ)เป็นเจ้านายตัวเอง nai à-naa-kót chăn yàak (jà) bpen jâo naai dtuua eng In the future, I want to be my own boss.
 • อีก 10 วันแฟน(จะ)มา èek sìp wan faen (jà) maa ➜ My bf/gf will come in 10 days
 • เครื่องบิน(จะ)ลงคืนนี้ถึงกี่โมง krêuuang bin (jà) long keun née tĕung gèe mohng ➜ The plane will arrive tonight at what time?
 • อย่าออกจากบ้านพรุ่งนี้(จะ)มีประท้วง yàa òk jàak bâan keun prûng-née (jà) mee bprà-túuang ➜ Don’t leave the house tomorrow. There will be a demonstration.

Further resources